SVAIY ART INDUSTRIES
PRESS RELIZE
OUR MESSAGE TO WORLD COMUNITY
BATTLE FOR EUROPE
ENGLISH LANGUAGE
Dear friends!

Just two days ago, the creative team of Svaiy.Art was developing scripts and characters for computer graphics and 3D animation: cartoons, computer games and more. But since February 24, everything has changed. The Russian army has begun bombarding our homeland, our hometowns! They desperately lie that they attack only military targets, but we have experienced for ourselves that this is not at all the case. They call it "denazification", but what is it really? Destruction of the Ukrainian nation? Bombing of residential areas, hospitals and even zoos.


The Ukrainian army is fighting to protect our right to be ourselves. The whole world is trying to support Ukraine economically. Following ongoing events, our company has made certain decisions that will be relevant until the de-occupation of Ukraine:

1) We stop developing content for the Russian Federation and Belarus
2) We cancel work with subcontractors and freelancers from Russia and Belarus
3) We refuse from further use of Russian software
4) We organize a volunteer movement - Ukrainian motivational and agitation production in parallel with our main commercial process
5) The goal of our movement is to interact with the international community and unite companies and individuals in the field of art, CG, design, artists, directors in support of Ukraine
6) Our company will allocate up to 50% of income for creative, international advertising and campaigning in support of Ukraine

Our messages to the world community are following:

1) Total economic isolation of Russia. Every dollar or euro given to Russia converts to ammunition and bombs to destroy Ukrainians
2) Information and media assistance to Ukraine. The world must know the real news from the front line, know the face of the new world Dictator
3) Financial assistance to Ukraine. Each of you can send money that will help save the freedom of Ukraine
4) Military assistance to Ukraine. We are fighting against one of the strongest armies in the world! Ukraine asks NATO for help - close the air of Ukraine. We are being bombed from the air. We are spending nights in subways and cellars under our houses.


How can you help right now:

1) Transfer money to help Ukraine. The sources mentioned below are the official financial channels of Ukraine
2) Demonstrate and demand from your countries to help us - we ask NATO to close the sky from Russian bombing, and we demand tougher sanctions from the world community
3) Join the volunteers, you can help us. Everyone is important now, there is a job for everyone


Details of the official special account for financial assistance to the Armed Forces of Ukraine:
Beneficiary: National Bank of Ukraine
Bank: National Bank of Ukraine
MFJ: 300001
IBAN: UA843000010000000047330992708
ID code: 00032106


**********

About Svaiy.Art.
The company has been established in 2020. Today it is a team of professionals capable of creating original 3D and VR projects of any complexity - from single characters to large-scale virtual worlds. United by one dream, this stack of professionals already reached the heights, that one person never can.
hey@svaiy.art


BATTLE FOR EUROPE
UKRAINIAN LANGUAGE
Шановні друзі!

Ще 2 дні тому творча команда Svaiy.Art розробляла сценарії та персонажів для комп'ютерної графіки та 3D анімації: мультфільмів, комп'ютерних ігор та іншого. Але з 24 лютого все змінилося. Російська армія розпочала бомбардування нашої батьківщини, наших рідних міст! Вони нахабно брешуть, що атакують лише військові об'єкти, але ми на собі зазнали, що це зовсім не так. Вони називають це "денацифікація", але що це насправді? Знищення української нації? Бомбіжки по житлових кварталах, лікарнях, дитячих будинках та навіть зоопарках.


Армія бореться, захищаючи наше право бути собою. Весь світ намагається підтримати Україну економічно. У зв'язку з подіями, що відбуваються, наша компанія ухвалила певні рішення, які будуть актуальні до деокупації України:

1) Ми припиняємо розробку контенту для РФ та Білорусі
2) Ми скасовуємо роботу з субпідрядниками та фрілансерами з РФ та Білорусі
3) Ми відмовляємось від подальшого використання російського програмного забезпечення
4) Ми організовуємо волонтерський рух – Український мотиваційний та агітаційний продакшн паралельно з нашим основним комерційним процесом
5) Мета нашого руху – взаємодія з міжнародною спільнотою та згуртування компаній і приватних осіб у сфері мистецтва, CG, дизайну, митців, режисерів на підтримку України
6) Наша компанія виділятиме до 50% доходів на креатив, міжнародну рекламу та агітацію на підтримку України


Наші меседжі до світової спільноти

1) Тотальна економічна ізоляція Росії. Кожен долар чи євро, віддані Росії – це патрони та бомби для знищення українців
2) Інформаційна та медіа допомога Україні. Світ має знати справжні новини з передової, знати особу нового світового Диктатора
3) Фінансова допомога Україні. Кожен з вас може надіслати гроші, які допоможуть урятувати свободу України.
4) Військова допомога Україні. Ми боремося з однією з найсильніших армій світу! Україна просить НАТО допомогти - закрийте повітря України. Нас бомблять із повітря. Ми ночуємо в метро та підвалів будинків.


Чим ви можете допомогти прямо зараз:

1) Перерахувати гроші на допомогу Україні. Вказані нижче джерела – це офіційні фінансові канали України
2) Виходьте на демонстрації і вимагайте від ваших країн допомогти нам – ми просимо НАТО закрити небо від російських бомб, а від світової спільноти вимагаємо більш жорстких санкцій
3) Вступайте у волонтери, ви можете допомогти нам. Кожен зараз важливий, робота знайдеться для всіх

Реквізити офіційного спеціального рахунку для фінансової допомоги Збройним Силам України:
Отримувач: Національний банк України
Банк: Національний банк України
МФО: 300001
IBAN: UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ: 00032106


**********

Про Svaiy.Art.

Компанія була створена у 2020 році. На сьогодні – це команда професіоналів, здатна створювати оригінальні 3D та VR проекти будь-якої складності – від поодиноких персонажів до масштабних віртуальних світів. Об'єднані однією мрією наша команда вже досягла висот, яких ніколи не зможе досягти одна людина.

hey@svaiy.art
BATTLE FOR EUROPE
RUSSIAN LANGUAGE

Дорогие друзья!


Ещё 2 дня назад творческая команда Svaiy.Art разрабатывала сценарии и персонажей для компьютерной графики и 3D анимации: мультиков, компьютерных игр и прочего. Но с 24 февраля всё поменялось. Российская армия начала бомбардировку нашей родины, наших родных городов! Они нагло врут, что атакуют только военные объекты, но мы на себе испытали, что это совсем не так. Они называют это "денацификация", но что это на самом деле? Уничтожение украинской нации? Бомбёжки по жилыми кварталам, больницами, детским домам и даже зоопаркам.


Армия сражается, защищая наше право быть самими собой. Весь мир пытается поддержать Украину экономически. В связи с происходящими событиями, наша компания приняла определенные решения, которые будут актуальны до деоккупации Украины:

1) Мы прекращаем разработку контента для РФ и Беларуси
2) Мы отменяем работу с субподрядчиками и фрилансерами из РФ и Беларуси
3) Мы отказываемся от дальнейшего использования российского программного обеспечения
4) Мы организовываем волонтёрское движение - Украинский мотивационный и агитационный продакшн параллельно с нашим основным коммерческим процессом
5) Цель нашего движения - взаимодействие с международным сообществом и сплочение компаний и частных лиц в сфере искусства, CG, дизайна, художников, режиссеров в поддержку Украины
6) Наша компания будет выделять до 50% доходов на креатив, международную рекламу и агитацию в поддержку Украины


Наши месседжи к мировому сообществу:

1) Тотальная экономическая изоляция России. Каждый доллар или евро, отданные России – это патроны и бомбы для уничтожения украинцев
2) Информационная и медиа помощь Украине. Мир должен знать настоящие новости с передовой, знать лицо нового мирового Диктатора
3) Финансовая помощь Украине. Каждый из вас может отправить деньги, который помогут спасти свободу Украины
4) Военная помощь Украине. Мы сражаемся с одной из сильнейших армий мира! Украина просит НАТО о помощи - закройте воздух Украины. Нас бомбят с воздуха. Мы ночуем в метро и подвалов домов.


Чем вы можете помочь прямо сейчас:

1) Перечислить деньги в помощь Украине. Указанные ниже источники – это официальные финансовые каналы Украины
2) Выходите на демонстрации и требуйте от ваших стран помочь нам – мы просим НАТО закрыть небо от российских бомбёжек, а от мирового сообщества требуем более жёстких санкций
3) Вступайте в волонтёры, вы можете помочь нам. Каждый сейчас важен, работа найдётся для всех


Реквизиты официального специального счета для финансовой помощи Вооруженным Силам Украины:
Отримувач: Національний банк України
Банк: Національний банк України
МФО: 300001
IBAN: UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ: 00032106

**********

Про Svaiy.Art.

Компания была создана в 2020 году. На сегодня – это команда профессионалов, способная создавать оригинальные 3D и VR проекты любой сложности – от единичных персонажей до масштабных виртуальных миров. Объединенные одной мечтой, наша команда уже достигла высот, которых никогда не сможет достичь один человек.

hey@svaiy.art
Made on
Tilda